Μητρώο άρθρου 11 Ν. 3471/2006

Μητρώο άρθρου 11 Ν. 3471/2006

Vertical Tabs

1. Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006, κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να τηρεί έναν ειδικό κατάλογο («Μητρώο») με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να μην δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για απ' ευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς. Το Μητρώο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (νομικού ή φυσικού προσώπου) που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τους συνδρομητές με σκοπό την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και ο οποίος έχει την υποχρέωση να το αναζητήσει και να το λάβει υπόψη του σε οποιαδήποτε ενέργεια προώθησης.

Vertical Tabs

2. Ένταξη στο Μητρώο του άρθρου 11

Η COSMOTE τηρεί το Μητρώο του άρθρου 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006,στο οποίο καταχωρούνται οι αριθμοί τηλεφωνικών συνδέσεων των πελατών της που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι πελάτες κινητής που επιθυμούν να καταχωρηθεί η τηλεφωνική τους σύνδεση στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν σε αυτό:
• με αίτησή τους σε οποιοδήποτε Κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ
• καλώντας στο 13888
• ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
Οι πελάτες που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της σύνδεσής τους από το Μητρώο, προκειμένου να λαμβάνουν κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, υποβάλλοντας αίτημα διαγραφής από αυτό με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.
Σημείωση: Η ολοκλήρωση του αιτήματος εγγραφής στο Μητρώο, ή διαγραφής από αυτό, γίνεται εντός 30 ημερών.

Επιπλέον διευκρινήσεις:
1. Το Μητρώο περιλαμβάνει μόνο τηλεφωνικούς αριθμούς και χορηγείται σε τρίτους ενδιαφερόμενους (π.χ. άλλους παρόχους, διαφημιστικές εταιρείες κ.τ.λ.) κατόπιν σχετικής τους αίτησης.
2. Η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση των στοιχείων του Μητρώου, από τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006.
3. Σε περίπτωση που η σύνδεση παύει να είναι ενεργή στο δίκτυο της COSMOTE, διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο.
4. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν περιορίζει το δικαίωμα στην ενημέρωση που έχει ζητήσει ρητά ο πελάτης.

Vertical Tabs

3. Πώς χορηγείται το Μητρώο σε ενδιαφερόμενους τρίτους

Το Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους περιέχει τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις πελατών, οι οποίοι μέχρι την προηγούμενη ημέρα, από την εξαγωγή του Μητρώου, έχουν ολοκληρωμένο αίτημα εγγραφής τους σε αυτό. Η πρόσβαση στο Μητρώο, από τους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου αρχείου Μητρώου ανήκει στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά το πρόσφατο επικαιροποιημένο Μητρώο και να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του άρθρου 11 του νόμου 3471/2006.

Για την υποβολή αιτήματος χορήγησης του Μητρώου κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και υπογεγραμμένη να την αποστείλουν με email στη διεύθυνση MITROO11@cosmote.gr μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ Εκπροσώπησης, φωτοαντίγραφο ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ αιτούντος για φυσικά πρόσωπα).

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 3471/2006

Το Μητρώο θα σταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση MITROO11@cosmote.gr.