Όροι Χρήσης

Γενικά

Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής «COSMOTE») με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008) και αριθμό μητρώου Προμηθευτών του αρ. 4 του Ν.2251/1994, 318/06, έχει δημιουργήσει την εφαρμογή What’s Up (στο εξής «η Εφαρμογή»), με την  οποία παρέχεται  ενημέρωση για τις υπηρεσίες της. Η Εφαρμογή απευθύνεται μόνο σε συνδρομητές What’ s Up της COSMOTE. H Εφαρμογή διατίθεται μέσω ιστοσελίδων τρίτων (π.χ. Apple Store, Android Market).

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης  σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις του χρήστη  που απορρέουν από τους όρους και προϋποθέσεις  για την παροχή τυχόν άλλων υπηρεσιών της COSMOTE που παρέχονται στο χρήστη της Εφαρμογής. Για τη χρήση των υπηρεσιών της Εφαρμογής που έχουν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις , απαιτείται η αποδοχή των εκάστοτε ισχυόντων όρων της κάθε υπηρεσίας.

Η χρήση της Eφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων.  Παραβίαση των όρων αυτών συνεπάγεται την άμεση αφαίρεση του δικαιώματος λήψης, εγκατάστασης και χρήσης της Εφαρμογής από το χρήστη. Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της Εφαρμογής, οφείλει να αφαιρέσει αμέσως την παρούσα Εφαρμογή από τη συσκευή του και να διαγράψει τυχόν αντίγραφα αυτής .

Όπως με κάθε άλλη υπηρεσία ή/και προϊόν, η COSMOTE συνιστά την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων του χρήστη, πριν από την εγκατάσταση αλλά και τακτικά κατά την διάρκεια χρήστης του λογισμικού αυτού.

Η COSMOTE δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές των παρόντων όρων και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της Εφαρμογής αυτής είτε μεμονωμένα είτε συνολικά ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

 

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Η COSMOTE καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Εφαρμογής να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, δεν υφίσταται ευθύνη της COSMOTE για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής.

O συνδρομητής αποδέχεται

Δρομολόγηση σε ιστοσελίδες τρίτων

Σε περίπτωση που από την Εφαρμογή παρέχεται σύνδεσμος προς ιστοσελίδες τρίτων, αυτοί (τρίτοι: πάροχοι ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της COSMOTE, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Η παροχή από την Εφαρμογή συνδέσμου προς ιστοσελίδα τρίτου σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ούτε υπονοεί έγκριση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της από την COSMOTE. Ως εκ τούτου οι χρήστες της Εφαρμογής υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους

ιστοσελίδων) για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες αποδέχονται ότι η COSMOTE ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου, εάν, κατά την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι. Ο χρήστης θα ειδοποιείται κάθε φορά, πριν μεταβεί σε ιστοσελίδα ή εφαρμογή τρίτου.

 

 Χρεώσεις

Η Εφαρμογή διατίθεται δωρεάν από την  COSMOTE.

Για την  λήψη (download) της Εφαρμογής ο χρήστης  χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο για τη χρήση δεδομένων του παρόχου του.

Η μεταφορά δεδομένων κατά τη χρήση της Εφαρμογής εντός Ελλάδος από συνδέσεις COSMOTE είναι δωρεάν, εκτός εάν οι χρήστες μέσω της Εφαρμογής συνδεθούν με ιστοσελίδες τρίτων οπότε ισχύει χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της COSMOTE του προγράμματος του συνδρομητή. Η χρήση της εφαρμογής δεν είναι δυνατή κατά τη χρήση Περιαγωγής.

Οι χρήστες της Εφαρμογής οι οποίοι δεν είναι συνδρομητές COSMOTE χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο της Εφαρμογής (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της COSMOTE ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και παρέχεται μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, λήψη (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της COSMOTE ή του εκάστοτε δικαιούχου. Απαγορεύεται η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο της Εφαρμογής ή τον πάροχό του.

Λειτουργία της εφαρμογής

Η Εφαρμογή αποτελεί λογισμικό και, επειδή δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλες οι πιθανές χρήσεις, η COSMOTE δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Εφαρμογής  θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε λήψη (download) / χρήση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της εφαρμογής.

Η COSMOTE σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή ζημίας από τη χρήση, τη λειτουργία ή την κατάχρηση της υπηρεσίας και του περιεχομένου εκ μέρους του χρήστη.

Συμπεριφορά χρηστών

Οι χρήστες της Εφαρμογής  οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της Εφαρμογής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της COSMOTE, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της Εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η COSMOTE εμπλακεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την COSMOTE εκ του λόγου αυτού.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού πρόσβασης (password), έκαστος εκ των χρηστών COSMOTE είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της COSMOTE από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

 

 Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα στοιχεία των χρηστών  θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την COSMOTE για την παροχή των υπηρεσιών της Εφαρμογής. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και

αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του στη διεύθυνση COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΝΙΕΣ ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 Αθήνα,  και έναντι του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του ν.2472/1997 ποσού).

 

Η COSMOTE για την παροχή των υπηρεσιών της μέσω της Εφαρμογής και με σκοπό την υποστήριξη,εκτέλεση και διασφάλιση της συναλλακτικής σχέσης με το χρήστη δύναται να προβαίνει σε αναγνώριση του αριθμού σύνδεσης του χρήστη.Ο χρήστης, εφόσον το επιλέξει την σχετική δυνατότητα, που του προσφέρει η Εφαρμογή, αποδέχεται το συγχρονισμό των πληροφοριών/ δεδομένων της Εφαρμογής με τις πληροφορίες/ δεδομένα, που έχει αποθηκεύσει στην συσκευή του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί ή να απενεργοποιήσει οποτεδήποτε το συγχρονισμό της Εφαρμογής με τα αποθηκευμένα στοιχεία/ δεδομένα της συσκευής του.   

  

Τα δεδομένα των χρηστών της Εφαρμογής και οι ενέργειες που πραγματοποιούν οι χρήστες μέσω αυτής δεν δημοσιοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Πολιτική Απορρήτου

Για την παροχή των υπηρεσιών και την λειτουργικότητα της εφαρμογής απαιτείται η συλλογή κι επεξεργασία δεδομένων του χρήστη. Τα δεδομένα αφορούν στην αναγνώριση και ταυτοποίηση του αριθμού της σύνδεσης, την πρόσβαση σε δεδομένα τηλεφωνικού καταλόγου/επαφών για την ανεύρεση άλλων χρηστών της εφαρμογής καθώς και σε εικόνες/φωτογραφίες που θα επιλέξει ο χρήστης να εμφανίζονται στο προφίλ του. Το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε λόγω αναβάθμισης ή αλλαγής των παρεχόμενων υπηρεσιών της εφαρμογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στο περιεχόμενο της ώστε να ενημερώνεστε για την ισχύ της εκάστοτε Πολιτικής.  Η χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής συνιστά αποδοχή της εκάστοτε αναθεωρημένης Πολιτικής, όπως θα ισχύει.

 

Τροποποίηση υπηρεσιών

Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, καταργήσει ή να διακόψει οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω της εφαρμογής, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη λειτουργίας ή κακής απόδοσης ορισμένης υπηρεσίας.

Επικοινωνία

 

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Εφαρμογή What’s Up οι χρήστες αυτής μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE (τηλέφωνο επικοινωνίας 13888 για Συνδρομητές  Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου και Καρτοκινητής) ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στη φόρμα επικοινωνίας στο www.cosmote.gr καθώς και στείλουν επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, τ.κ. 151 25, Αθήνα.