ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 44) με τη συνεργασία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10), (εφεξής «Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «WHAT’S UP Reload It» (καλούμενo εφεξής, για χάρη συντομίας, «Πρόγραμμα»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

1) Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα «WHAT’S UP Reload It».

2) Η έναρξη του Προγράμματος καθορίζεται στις 1:00 της Πέμπτη 21 Μαρτίου 2016. Τυχόν τροποποιήσεις του Προγράμματος θα κατατίθενται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύουν από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο http://www.whatsup.gr. Η λήξη του Προγράμματος θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο www.whatsup.gr δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την επέλευσή της.
Η COSMOTE δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

3) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής ή/και χρήστης «WHAT’S UP» της COSMOTE, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Η σύνδεση με την οποία συμμετέχει κάθε συνδρομητής ή/και χρήστης θα πρέπει να είναι What’s UP κατά την ανανέωση του χρόνου ομιλίας μέχρι και τη λήψη του τυχόν κερδισμένου δώρου, άλλως το δώρο δεν θα παρέχεται.

4) Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «ο Συμμετέχων») θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος: α) να ανανεώσει τον χρόνο ομιλίας στον αριθμό της WHAT’S UP σύνδεσης του κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, έτσι ώστε να λάβει με SMS, χωρίς χρέωση, ένα πενταψήφιο αλφαριθμητικό αριθμό (ο συμμετέχων θα λαμβάνει ένα πενταψήφιο κωδικό σε κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας), και β) να εισάγει, εντός 7 ημερών από τη λήψη του κωδικού, στα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας http://www.whatsup.gr τον άνω αριθμό σύνδεσής του και τον 5ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό. Διευκρινίζεται ότι με κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας ο συμμετέχων θα λαμβάνει ένα διαφορετικό κωδικό και αυτόν και μόνο θα μπορεί να εισάγει στην ιστοσελίδα.

5) Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του Συνδρομητή ή/και κατόχου της κάρτας SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό σύνδεσης με τον οποίο έλαβε μέρος στο Πρόγραμμα , ευθυνόμενος έναντι της COSMOTE ή/και του κατόχου της κάρτας sim σε αντίθετη περίπτωση. Η αγορά προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική. Όποιος συνδρομητής ή/και χρήστης «WHAT’S UP» της COSMOTE, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα μπορεί, χωρίς να ανανεώσει τον χρόνο ομιλίας του, να συμπληρώσει, με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, ένα δελτίο συμμετοχής στο Πρόγραμμα που θα βρίσκεται στα γραφεία της Διαφημιστικής, στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10), από Δευτέρα έως και Παρασκευή και μεταξύ των ωρών από 11:00 έως 16:00 κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και θα του αποσταλεί μέσω SMS ένας πενταψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

6) Κάθε συνδρομητής ή/και χρήστης WHAT’S UP μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα με μία (1) συμμετοχή κατά την διάρκεια του Προγράμματος, για κάθε ανανέωση που κάνει. Εάν κάποιος συνδρομητής επιθυμεί να διαγραφεί από το Πρόγραμμα στέλνει δωρεάν sms με το κείμενο ΝΟ στο 1313. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής αιτηθεί τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα ή μεταφερθεί από το WHAT’S UP σε άλλο τιμολογιακό πλάνο, δεν μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα ή/και να λάβει το Δώρο του.

7) ΔΩΡΑ: Τα Δώρα για τους Συμμετέχοντες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Τα ΑΜΕΣΑ ΔΩΡΑ , τα οποία είναι τα δώρα που θα κερδίζει κάθε Συμμετέχων με την εισαγωγή του αριθμού σύνδεσής του και του 5ψήφιου κωδικού που θα έχει λάβει με την ανανέωση του χρόνου ομιλίας του και β) τα ΔΩΡΑ της ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.

8) ΑΜΕΣΑ ΔΩΡΑ: Τα ΑΜΕΣΑ ΔΩΡΑ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, την κατηγορία Silver και την κατηγορία Gold σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κατωτέρω. Mε κάθε ανανέωση χρόνου ομιλίας, ο συνδρομητής ή/και χρήστης WHAT’S UP θα λαμβάνει έναν 5ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό με SMS ώστε, εφόσον το επιθυμεί να συμμετέχει σε ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα λαμβάνει χώρα στο διαδικτυακό τόπο www.whatsup.gr. Κάθε 5ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός έχει διάρκεια ισχύος 7 ημέρες από την ημέρα της ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Η συμμετοχή θα ολοκληρώνεται με την εισαγωγή του αριθμού κλήσης MSISDN και του 5ψήφιου αλφαριθμητικού κωδικού στα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας http://www.whatsup.gr, και κατόπιν επιβεβαίωσης των εισαχθέντων στοιχείων του και πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων συμμετοχής, θα ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας για το δώρο του ή/και με αποστολή ενημερωτικού SMS ως ακολούθως:
Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει προβεί σε ανανέωση χρόνου ομιλίας από 5€ έως 9,99€ θα παίζει για δώρα της κατηγορίας Silver.
Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει προβεί σε ανανέωση από 10€ και πάνω θα παίζει για δώρα της κατηγορίας Gold.
Τα δώρα και των δύο κατηγοριών (silver και gold) θα βρίσκονται στα αντίστοιχα πεδία στην ιστοσελίδα της http://www.whatsup.gr και θα μπορούν να ενημερωθούν γι αυτά οι Συμμετέχοντες πριν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

9) ΔΩΡΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: Με την συμμετοχή του κάθε Συμμετέχων, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να λάβει μέρος και στην μηνιαία κλήρωση η οποία θα πραγματοποιείται εως την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη συμμετοχή του ημερολογιακού μήνα. Κάθε Συμμετέχων θα έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής στη μηνιαία κλήρωση. Η λίστα των μηνιαίων δώρων θα είναι διαθέσιμη εντός των 5 πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα.

10) Η μηνιαία κλήρωση θα πραγματοποιείται έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα (η οποία θα ορίζεται ανά μήνα), αρχής γενομένης από τον μήνα Αύγουστο 2013 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Διαφημιστικής, Ημαθίας 10, Γέρακας, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Χαρίκλειας Σπυριδοπούλου ή νόμιμου αναπληρωτή της. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά το προαναφερόμενο διάστημα και ώρα η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στο Site του www.whatsup.gr. Η Κλήρωση θα διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

11) Στην μηνιαία κλήρωση θα ανακηρύσσεται 1 (ένας) νικητής και δέκα 10 (δέκα) επιλαχόντες. Η λίστα των δώρων της εκάστοτε μηνιαίας κλήρωσης θα είναι αναρτημένη και διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της www.whatsup.gr.

12) Για τα Δώρα που συνίστανται σε άμεση παροχή υπηρεσίας (πχ δωρεάν χρόνος ομιλίας, δωρεάν sms κλπ) ο Συμμετέχων θα λαμβάνει ενημερωτικό sms το οποίο θα τον ενημερώνει ότι έχει ενεργοποιηθεί το Δώρο του. Για τα υπόλοιπα Δώρα (είτε τα Άμεσα είτε της Μηνιαίας Κλήρωσης) η Διαφημιστική, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών είτε από τη Συμμετοχή του Συνδρομητή ή/και Χρήστη είτε από τη διενέργεια της μηνιαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους νικητές καλώντας τους στον αριθμό κλήσης MSISDN μέσω του οποίου συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και άλλα στοιχεία ταυτότητας) με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας τους κατά την αποστολή των δώρων μέσω courier με έξοδα της COSMOTE. Εάν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία ο νικητής αρνηθεί το δώρο που κέρδισε έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την άρνησή του εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που κέρδισε το Δώρο, εάν αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη το δώρο ακυρώνεται. Κάθε νικητής, κατά την παραλαβή του Δώρου, υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, εν ισχύ αλλιώς χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε. Εφόσον δεν είναι εφικτή η παράδοση του Δώρου στο νικητή λόγο αδυναμίας ευρέσεως μετά από τρείς (3) επαναποστολές του, το δώρο θα ακυρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της COSMOTE και της Διαφημιστικής και την παράδοση των Δώρων, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Σε περίπτωση που η σύνδεση κατά την παροχή του Δώρου έχει μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο το Δώρο θα το λάβει το πρόσωπο στο οποίο ανήκει η σύνδεση κατά τη στιγμή της παροχής του Δώρου.

13) Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των όρων 20, 22 και 23 των παρόντων Αναλυτικών Όρων.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή ο νικητής αρνηθεί η δεν λάβει τα δώρο του σύμφωνα με το άρθρο 12.
(δ) Χωρίς προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημοσίου αντίστοιχου εγγράφου κατά την παράδοση των Δώρων
(ε) Λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του Συμμετέχοντα
(στ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.

14) Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης των δώρων.

15) Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

16) Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών μετά από αντίστοιχη ενημέρωση της ιστοσελίδας.

17) Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η COSMOTE δικαιούται να χρησιμοποιεί τα δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της COSMOTE λόγω της χρήσης των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

18) Η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Η COSMOTE δεν υπέχει καμία ευθύνη έναντι των νικητών πέραν από την παράδοση των δώρων και δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία τους καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση τους, για τα οποία θα ευθύνονται αποκλειστικά οι κατασκευάστριες εταιρείες αυτών.

19) Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της COSMOTE, δεν διατεθούν όλα τα δώρα, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσης των μη διατεθέντων μέχρι την ημερομηνία εκείνη δώρων ή στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία (π.χ. κλήρωση) ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

20) H COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο site της COSMOTE (www.cosmote.gr) και στο site του What’s Up ( www.whatsup.gr), καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Οι νικητές υποχρεούνται, κατά την παράδοση των δώρων, σε υπογραφή δήλωσης – συναίνεσης για παρουσία σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τη COSMOTE, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την COSMOTE να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου.
Οι Συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα, συγκατατίθενται στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του Προγράμματος ή της παράδοσης των δώρων στους νικητές.

21) Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στο Site www.whatsup.gr.
22) Το προσωπικό των εταιρειών «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.», «OGILVYΟΝΕ WORLDWIDE ATHENS S.A.», «BOLD OGILVY & MATHER ΑΕΕ, «e-value» οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και πρώτου βαθμού εξ αίματος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

23) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο αριθμός σύνδεσης του κινητού COSMOTE των Συμμετεχόντων. Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών, τα στοιχεία ταυτότητας θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

24) Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

25) Η COSMOTE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τους Δικτυακούς της τόπους, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της. Συνεπώς η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη συμμετοχή του στην ιστοσελίδα www.whatsup.grή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

26) Κάθε συμμετέχων οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.whatsup.gr. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην www.whatsup.gr ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον συμμετέχοντα ή επισκέπτη της ιστοσελίδας ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Για το λόγο αυτό η COSMOTE δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε συμμετέχοντες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας εφόσον διαπιστώσει τέτοιου είδους ενέργειες.

27) Tο σύνολο του Περιεχομένου της ιστοσελίδας www.whatsup.gr (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη COSMOTE ή στους Προμηθευτές του Περιεχομένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους συμμετέχοντες ή τους επισκέπτες αυτής αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της COSMOTE. Η COSMOTE επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

28) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων